SI0606 - Produkt - Andreu World
Stuhl mit gepolsterter Sitzschale und Vierfussgestell aus massivem Buchenholz.
Seat height Back height Width Depth
SI0606 mm. 465 825 485 560
Zoll 18,25 32,5 19 22
loading
loading
 • Weiße Bezugsmaterialien
 • L1
  Leder
 • L2
  Kemleder
 • Sandfarbene Bezugsmaterialien
 • Braune Bezugsmaterialien
 • L3
  Leder
 • L6
  Leder
 • Gelbe Bezugsmaterialien
 • Rote Bezugsmaterialien
 • Grüne Bezugsmaterialien
 • Blaue Bezugsmaterialien
 • Schwarze Bezugsmaterialien

Andreu World leathers

  Elmotique Vii<br/>EL005<br/>Cat.L6;Elmotique Vii<br/>EL004<br/>Cat.L6;Elmotique Vii<br/>EL006<br/>Cat.L6;Elmotique Vii<br/>EL003<br/>Cat.L6;Elmotique Vii<br/>EL002<br/>Cat.L6;Elmotique Vii<br/>EL001<br/>Cat.L6;Costa Rica<br/>4224<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4029<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4820<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4824<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4822<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4821<br/>Cat.L1;Costa Rica<br/>4236<br/>Cat.L1;Leather<br/>4231<br/>Cat.L1;Leather<br/>4232<br/>Cat.L1;Leather<br/>4226<br/>Cat.L1;Leather<br/>4025<br/>Cat.L1;Leather<br/>4034<br/>Cat.L1;Leather<br/>4075<br/>Cat.L1;Leather<br/>4085<br/>Cat.L1;Leather<br/>4210<br/>Cat.L1;Leather<br/>4225<br/>Cat.L1;Leather<br/>4084<br/>Cat.L1;Leather<br/>4228<br/>Cat.L1;Florida<br/>4830<br/>Cat.L3;Florida<br/>4832<br/>Cat.L3;Florida<br/>4834<br/>Cat.L3;Florida<br/>4835<br/>Cat.L3;Florida<br/>4836<br/>Cat.L3;Florida<br/>4837<br/>Cat.L3;Florida<br/>4833<br/>Cat.L3;Leather<br/>1800<br/>Cat.L3;Leather<br/>1805<br/>Cat.L3;Leather<br/>1806<br/>Cat.L3;Leather<br/>1824<br/>Cat.L3;Leather<br/>1821<br/>Cat.L3;Leather<br/>1820<br/>Cat.L3;Leather<br/>1819<br/>Cat.L3;Leather<br/>1818<br/>Cat.L3;Leather<br/>1811<br/>Cat.L3;Leather<br/>1816<br/>Cat.L3;Leather<br/>1815<br/>Cat.L3;Leather<br/>1810<br/>Cat.L3;Leather<br/>1809<br/>Cat.L3;Leather<br/>1809<br/>Cat.L3;
  EL005;EL004;EL006;EL003;EL002;EL001;4224;4029;4820;4824;4822;4821;4236;4231;4232;4226;4025;4034;4075;4085;4210;4225;4084;4228;4830;4832;4834;4835;4836;4837;4833;1800;1805;1806;1824;1821;1820;1819;1818;1811;1816;1815;1810;1809

  Andreu World graded in fabrics